Charakteristika školy

Velikost a úplnost školy

Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha - západ, Slapy čp. 50. Škola je státní s právní subjektivitou, zřizovaná Obecním úřadem Slapy. Je pětitřídní s 1. - 5. ročníkem prvního stupně ZŠ. Součástí školy je dvoutřídní mateřská škola, školní družina s dvěma odděleními a školní jídelna. Do školy jsou přijímáni i žáci, kteří jsou vzděláváni podle § 41 zákona č. 561/2004 sb. Individuální vzdělávání.

Škola se nachází v rekreační oblasti "Střední Povltaví", je situována do středu obce s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Od roku 1669 se vyskytují v listinách zprávy o slapské škole o jejích učitelích. Od 19. století máme již zachovanou školní kroniku, která je vedena až po dnešní dobu. Ze zápisů školní kroniky se dovídáme, že naši školu navštěvoval i zdejší rodák český básník a literát Emanuel Frynta, jehož otec působil na zdejší škole jako řídící učitel.
Charakteristickým znakem naší školy je rodinné prostředí, které spoluvytvářejí všichni zaměstnanci školy spolu s žáky, rodiči a veřejností.

Vybavení školy

Škola disponuje nově budovanými sportovišti na školní zahradě (fotbalové hřiště, hřiště na nohejbal a volejbal, hřiště na košíkovou, dva venkovní pingpongové stoly) tělovýchovnými a rekreačními prvky (dvojhrazda, lezecká stěna s paravanem, venkovní tabule "Čmáralka"). Velké týpí pro 20 dětí - v roce 2010 se nám podařilo získat grant od firmy Veolia na venkovní učebnu v týpí - lavice, přístřešek na dřevo, stolek, tabule a malé tabulky pro děti, metodické materiály.

Naši tělocvičnu jsme uvolnili mateřské škole pro její rozšíření na dvě třídy. Zřizovatel ve spolupráci s vedením školy připravuje projekt pro grantové řízení na výstavbu nové tělocvičny a modernizaci školní jídelny.
Ve škole v každé třídě je pro výuku i práci na internetu k dispozici 5 počítačových stanic propojených do počítačové sítě. Síť instalovaná ve škole umožňuje žákům přístup na internet v každé učebně během celého dne. Žáci i vyučující využívají velkou škálu výukových programů dle věku dětí od mateřské školy až po 5. ročník, využíváme počítače i pro práci s grafickým editorem a digitálním fotoaparátem.
Rodiče mají možnost získávat, informace o škole prostřednictvím webových stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. ( www.zsamsslapy.cz )

Z grantu Nadace ČEZ jsme vybudovali keramickou dílnu s keramickou pecí, kterou využíváme v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činnostech a mimoškolních volnočasových aktivitách.

Pro výuku hudební výchovy využíváme pianino, kytaru, flétnu, Orffův instrumentář, elektrofonické varhany, metalofony, xylofony a odbornou literaturu.
Ke zkoumání přírody využíváme mikroskopy, sady pro pokusy,...
Ve výuce používáme různorodé didaktické pomůcky.
Směřujeme k modernizaci a obnově stávajícího vybavení tříd i celé školy (audiotechnika, rozšiřování knižního fondu školy - odbornou pedagogickou literaturou, encyklopediemi a literaturou pro děti a mládež, videotechnika - videorekordér, DVD, interaktivní tabule, notebook,...), školní nábytek.

Ročníkové a celoroční projekty

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé) a celoškolní (krátkodobé i celoroční).
Příprava realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů, žáků a veřejnosti (rodičů, dobrovolných spolků
a přátel školy).

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek či záznamníků, na třídních schůzkách nebo na individuálních konzultacích s jednotlivými učiteli dle potřeb rodičů i vyučujících. Rodiče mají možnost se prostřednictvím internetu seznamovat s aktuálními informacemi o dění ve škole. Na naší škole je dlouholetou tradicí oboustranná vzájemná komunikace a spolupráce mezi rodiči a pedagogy v zájmu dítěte.

Školská rada

Školská rada se zástupci zřizovatele zástupců pedagogů i rodičovské veřejnosti je zřízena
a pokračuje ve své činnosti i nadále.