Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ

Základní škola a Mateřská škola Slapy zveřejňuje podle § 5, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů následující informace:
Řízením školy: Mgr. Renata Hacaperková byla od dne 1.9. 2009 jmenována ředitelem školy.
Pravomoc a působnost ředitele vymezuje § 131, zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a část patnáctá: ředitel školy a školského zařízení a školská rada § 164, § 165, § 166 takto:

1) Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. Ředitel rozhoduje ve věcech školské
právnické osoby, pokud tento zákon nestanoví jinak.

2) Ředitel školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí jmenuje
a odvolává zřizovatel za podmínek a postupem stanoveným v § 166.

3) Ředitele školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle § 124,
odst. 2, písm. b) jmenuje a odvolává zřizovatel na návrh rady, v případě uvedeném v § 129, odst.4 a 5
rada, a o za podmínek a postupem stanoveným v § 166.

4) Ředitel školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle § 124,
odst. 2 písm.b) je ze své činnosti odpovědný radě.

5) Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,
pokud zákon nestanoví jinak,

6) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto
zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,

7) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,

8) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,

9) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci Školské rady, pokud se
podle tohoto zákona zřizuje,

10) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
žáka nebo studenta,

11) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů, zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,

12) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

13) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní
pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel
školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

14) Ředitel školy stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

15) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163
v souladu s účelem, na který byly přiděleny,

16) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

17) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje
o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního
vzdělávacího plánu podle § 18,
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
c) odkladu povinné školní docházky podle § 37,
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka
do jiného vzdělávacího programu podle § 49odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání
podle § 55 odst. 2,
f) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
g) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle
§ 31 odst. 2 a 4,
h) uznání dosaženého vzdělání podle § 71 a 100,
i) povolení a zrušení individuálního vzdělávání podle § 41.

Pracovníkem pověřeným přijímáním a vyřizováním písemných žádostí o poskytnutí informací
a koordinaci vyřizování ústních žádostí o poskytnutí informací je: Mgr. Renata Hacaperková- ředitel školy
a v době její nepřítomnosti : Ing. Hana Hušbauerová za MŠ a Mgr. Dana Fröhlichová za ZŠ.
Statutární zástupce: Mgr. Dana Fröhlichová
Přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů provádí v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a dle správního řádu zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
provádí ředitel školy (tel: 607 214 350, 222 352 140, 702 081 004, email: reditel@zsamsslapy.cz).

Ve Slapech 1.9.2023                                                                             Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy