Školní vzdělávací program

Charakteristika ŠVP

V 1.,2.,3.,4.,5. ročníku se vyučuje dle našeho vytvořeného školního vzdělávacího programu:
"Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola Emanuela Frynty."

Pojetí školního vzdělávacího programu

Náš školní vzdělávací program vychází z filozofie našeho pojetí vzdělávání dětí: navazujeme na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání, poznáváme, respektujeme a rozvíjíme individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naší prioritou je učení spojené s činnostmi a reálným životem, které žáky motivuje k dalšímu učení a vede je k hledání, tvorbě a poznání, objevování a nalézání vhodných cest řešení problémů na základě vlastního prožitku. Tyto cesty je vedou k aktivnímu přístupu k životu, k sebeuspokojení a k sebeúctě.

V rámci procesu vzdělávání se věnujeme mimo jiné následujícím kompetencím:

Učení

 • Být schopen vzít v úvahu zkušenost,
 • dávat věci do souvislostí,
 • být schopen řešit problémy,
 • být zodpovědný za své učení.

Objevování

 • Získávat informace z různých zdrojů a posuzovat jejich věrohodnost,
 • radit se s lidmi ze svého okolí,
 • nebát se konzultovat s odborníky,
 • vytvářet dokumentaci k objevování

Myšlení a uvažování

 • Chápat kontinuitu minulosti a současnosti,
 • učit se vyrovnávat s nejistotou a neúspěchem, nesklouznout do pasivity,
 • účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor,
 • vnímat ekonomický kontext při vzdělávání a práci,
 • hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím,
 • vnímat hodnoty umění, literatury atd.

Komunikace

 • Rozumět a domluvit se, číst a psát v českém jazyce a v anglickém jazyce na požadované úrovni A1
  dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
 • učit se prezentovat, mluvit na veřejnosti,
 • obhajovat a argumentovat vlastní názor,
 • naslouchat a brát v úvahu názory druhých,
 • vyjadřovat se písemnou formou,
 • rozumět grafům, diagramům a tabulkám.

Kooperace

 • Být schopen spolupráce a práce v týmu,
 • činit rozhodnutí,
 • snažit se řešit konflikty,
 • posuzovat a hodnotit.

Práce

 • Podílet se na vytváření projektů,
 • přispívat k práci skupiny a společnosti,
 • organizovat svou vlastní práci,
 • projevovat solidaritu.

Adaptace

 • Využívat informační a komunikační techniky,
 • být flexibilní při změnách,
 • hledat nová a netradiční řešení,
 • nenechat se odradit v případě obtíží.

Hlavní dílčí cíle vzdělávacího programu 

   Školní vzdělávací program "Fryntova škola" vychází z koncepce vzdělávání na málotřídních školách, kterou realizujeme a zdokonalujeme více než deset let.
   Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na mezilidské vztahy, komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.
   Dále klademe důraz na propojení výchovy a vzdělávání, chápeme ho jako ucelený proces, který jako jediný je schopen utvářet lidskou osobnost.
   Neméně důležitým cílem je pro nás odpovědnost za současnost a budoucnost vycházející z tradic regionu i celé země (znát své kořeny ).
   Vytvářet potřebu u žáků projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.
   Motivujeme žáky k osvojování strategií pro celoživotní učení.
   Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, experimentování, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy.
   Žáky učíme aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný.

Výchovné a vzdělávací strategie

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně v dané životní etapě dosažitelná, a připravit je pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý, přirozený a ovlivňující celou osobnost člověka od narození - v rodině, pokračuje v předškolním vzdělávání, základním a dalším celoživotním vzdělávání.

Kompetence k učení

 • Snažíme se vytvářet takové situace, při kterých má žák radost z učení a objevování pro samotné učení
  a pro jeho další přínos,
 • během výuky vedeme žáky k pochopení důležitosti čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací,
 • individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch,
 • akceptujeme vlastní nápady a podporujeme iniciativu žáků a podněcujeme jejich tvořivost,
 • vedeme a ukazujeme jim cestu při realizaci nápadů,
 • vedeme žáky k sebehodnocení, k sebeúctě, k seberealizaci a k sebekontrole,
 • hlavní strategií je kooperativní učení a práce s chybou,
 • vedeme žáky k samostatnému organizování akcí mimo vyučování,
 • žáci se zúčastňují různých soutěží a regionálních akcí,
 • zadáváme žákům dle jejich zájmů netradiční domácí úkoly.

Kompetence k řešení problémů

 • Podněcujeme žáky k tvořivému řešení, k logickému uvažování,
 • pomocí příkladů a problémových úloh z praktického života žáky motivujeme k aplikaci získaných vědomostí a dovedností ve škole do reálného života,
 • žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činností, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení,
 • snažíme se vytvářet takové situace, abychom u dětí vytvářeli ucelený obraz světa,
 • vedeme žáky k postupnému zdokonalování kompetence práce s informacemi ze všech možných zdrojů, s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním zkoumáním, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat,
 • podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží,
 • starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, zpívání, akce ve ŠD apod.).

Kompetence komunikativní

 • Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu,
 • učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názoru jiných,
 • komunikaci rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků v ranních kruzích
  i při vyučování a řešení problémových situací v průběhu celého dne,
 • budeme se spolu s žáky snažit zpracovávat dokumentaci ze školního života a prezentovat ji na veřejnosti,
 • podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami základní i mateřské školy,
 • začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci,
 • podporujeme komunikaci se školami v regionu.

Kompetence sociální a personální

 • Rozvíjíme sociální dovednosti žáků a vedeme je k uvědomění si práv a povinností skrze své sociální role,
 • vedeme žáky k tomu, aby dokázali přijímat i různé personální role (při skupinových pracích,
  při celoškolních akcích, ...),
 • během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení,
 • sociální kompetence rozvíjíme v reálných situacích, které vznikají průběhu celého dne,
 • žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování na jejichž formulaci se sami podílejí,
 • učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co by mohlo narušovat dobré mezilidské vztahy,
 • chceme naučit žáky kooperace a týmové práce.

Kompetence občanské

 • Rozvíjíme je především metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností
  a povinnostmi,
 • v třídních kolektivech žáci společně a pod vedením pedagogů stanovují pravidla chování,
 • v naší škole jsou respektovány individuální rozdíly (národnostní, kulturní ),
 • vedeme žáky k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice,
 • naším cílem je ekologicky myslící jedinec, a proto klademe důraz na Environmentální výchovu (projekt Les, třídění odpadů, ...).

Kompetence pracovní

 • Výuku doplňujeme o praktické exkurze,
 • pestrou nabídkou zájmových i mimoškolních aktivit podněcujeme u žáků zájem, který může ovlivňovat jejich další životní směřování,
 • vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci,
 • vedeme žáky k bezpečnému používání pracovních nástrojů na základě praktického i teoretického seznámení se s nimi a k pochopení důležitosti znalosti pracovních postupů.

Začlenění průřezových témat

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom co možná nejlépe využili této možnosti, integrovali jsme průřezová témata do všech vyučovacích předmětů.

Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů.