Základní ustanovení ŠR

Rada školy ZŠ a MS Slapy - základní ustanovení

I. Obecná ustanovení

1. Školská rada pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha - západ (dále jen „ Školská rada").

2. Jednací řád Školské rady je vytvořen na základě zákona 561/ 2004 Sb. § 167.

3. Jednací řád, jeho změny a úpravy schvaluje nadpoloviční většina všech členů Školské rady.

II. Jednací řád

1. Jednání Školské rady probíhá na zasedání.

2. Zasedání svolává předseda nebo místopředseda. Každý člen má právo požádat o svolání mimořádného zasedání Rady školy. Rada školy jedná podle schváleného programu, jehož návrh připravuje svolavatel.

3. Svolavatel je povinen zajistit pořízení záznamu o průběhu zasedání.

4. Zasedání řídí předseda nebo místopředseda Rady školy.

5. Jednání Školské rady musí být svoláno nejméně dvakrát v průběhu školního roku.

6. Zasedání Školské rady je neveřejné, avšak najednání mohou být přizváni hosté nebo zástupci jiných orgánů, jestliže o to požádají nebo je jejich přítomnost pro jednání Školské rady nutná.

7. Členové Školské rady rozhodují usnesením, které přijímají hlasováním. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady školy.

8. Usnesení se vyhotovuje písemně a stává se součástí zápisu. Člen Školské rady, který nesouhlasí s přijatým usnesením, má právo požádat, aby jeho stanovisko bylo uvedeno v zápise zjednání.

9. Hlasování: a) při hlasování má každý člen jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovny
                      b) člen Školské rady musí hlasovat osobně, zastupování není přípustné
                      c) Školská rada je u snášení schopná, jestliže je při hlasování přítomna               
                         
nadpoloviční většina členů.

10. Zápis: a) o každém jednání Školské rady je pořízen zápis
                 b) zapisovatel je povinen vyhotovit zápis do jednoho týdne od skončení jednání
                 c) součástí zapisuje datum a místo konání, kdo jednání řídil, počet a jména          
                     přítomných, program, přijatá usnesení s výsledky hlasování
                 d) kopie zápisu je doručena všem členům Školské rady po jeho schválení
                     předsedou nebo místopředsedou Školské rady, a to bez zbytečného odkladu

                 e) originál zápisu je uložen společně s přílohami u předsedy Školské rady
                  f) každý člen má právo nahlédnout do originálu zápisu, včetně příloh.