Charakteristika školy

Velikost a úplnost školy

    Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha – západ, Slapy čp. 50. Škola je státní s právní subjektivitou, zřizovaná Obecním úřadem Slapy. Je pětitřídní s 1. - 5. ročníkem prvního stupně ZŠ. Součástí školy je dvoutřídní mateřská škola, školní družina s dvěma odděleními a školní jídelna.
Do školy jsou přijímáni i žáci, kteří jsou vzděláváni podle § 41 zákona č. 561/2004 sb. Individuální vzdělávání.

    Škola se nachází v rekreační oblasti „Střední Povltaví“, je situována do středu obce s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Od roku 1669 se vyskytují v listinách zprávy o slapské škole o jejích učitelích. Od 19. století máme již zachovanou školní kroniku, která je vedena až po dnešní dobu. Ze zápisů školní kroniky se dovídáme, že naši školu navštěvoval i zdejší rodák český básník a literát Emanuel Frynta, jehož otec působil na zdejší škole jako řídící učitel.
    Charakteristickým znakem naší školy je rodinné prostředí, které spoluvytvářejí všichni zaměstnanci školy spolu s žáky, rodiči a veřejností.

 

Vybavení školy

    Škola disponuje nově budovanými sportovišti na školní zahradě (fotbalové hřiště, hřiště na nohejbal a volejbal, hřiště na košíkovou, dva venkovní pingpongové stoly) tělovýchovnými
a rekreačními prvky (dvojhrazda, lezecká stěna s paravanem, venkovní tabule „Čmáralka“). Velké týpí pro 20 dětí - v roce 2010 se nám podařilo získat  grant od firmy Veolia na venkovní učebnu
v týpí - lavice, přístřešek na dřevo, stolek, tabule a malé tabulky pro děti, metodické materiály.

    Naši tělocvičnu jsme uvolnili mateřské škole pro její rozšíření na dvě třídy. Zřizovatel ve spolupráci s vedením školy připravuje projekt pro grantové řízení na výstavbu nové tělocvičny a modernizaci školní jídelny.
    Ve škole v každé třídě je pro výuku i práci na internetu k dispozici 5 počítačových stanic propojených do počítačové sítě. Síť instalovaná ve škole umožňuje žákům přístup na internet
v každé učebně během celého dne. Žáci
i vyučující využívají velkou škálu výukových programů dle věku dětí od mateřské školy až po 5. ročník, využíváme počítače i pro práci s grafickým editorem
a digitálním fotoaparátem.

    Rodiče mají možnost získávat, informace o škole prostřednictvím webových stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. ( www.zsamsslapy.cz )
    Z grantu Nadace ČEZ jsme vybudovali keramickou dílnu s keramickou pecí, kterou využíváme
v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činnostech a mimoškolních volnočasových aktivitách.

    Pro výuku hudební výchovy využíváme pianino, kytaru, flétnu, Orffův instrumentář, elektrofonické varhany, metalofony, xylofony a odbornou literaturu.
    Ke zkoumání přírody využíváme mikroskopy, sady pro pokusy,...
    Ve výuce používáme různorodé didaktické pomůcky.
    Směřujeme k modernizaci a obnově stávajícího vybavení tříd i celé školy (audiotechnika, rozšiřování knižního fondu školy - odbornou pedagogickou literaturou, encyklopediemi a literaturou pro děti a mládež, videotechnika - videorekordér, DVD, interaktivní tabule, notebook,…), školní nábytek.

 

Ročníkové a celoroční projekt

    Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé) a celoškolní (krátkodobé i celoroční).
Příprava realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů, žáků a veřejnosti (rodičů, dobrovolných spolků
a přátel školy).

 

Spolupráce s rodiči            

    Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek či záznamníků, na třídních schůzkách nebo na individuálních konzultacích s jednotlivými učiteli dle potřeb rodičů i vyučujících. Rodiče mají možnost se prostřednictvím internetu seznamovat
s aktuálními informacemi o dění ve škole. Na naší škole je dlouholetou tradicí oboustranná vzájemná komunikace a spolupráce mezi rodiči a pedagogy v zájmu dítěte.

 

Školská rada

    Školská rada se zástupci zřizovatele zástupců pedagogů i rodičovské veřejnosti je zřízena
a pokračuje ve své činnosti i nadále.