Charakteristika ŠVP

V 1.,2.,3.,4.,5. ročníku se vyučuje dle našeho vytvořeného školního vzdělávacího programu:

„Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola Emanuela Frynty."

 

 

 Pojetí školního vzdělávacího programu

            Náš školní vzdělávací program vychází z filozofie našeho pojetí vzdělávání dětí: navazujeme na výchovu
v rodině a na předškolní vzdělávání, poznáváme, respektujeme a rozvíjíme individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naší prioritou je učení spojené s činnostmi
a reálným životem, které žáky motivuje k dalšímu učení a vede je k hledání, tvorbě a poznání, objevování
a nalézání vhodných cest řešení problémů na základě vlastního prožitku. Tyto cesty je vedou k aktivnímu přístupu k životu, k sebeuspokojení a k sebeúctě.

V rámci procesu vzdělávání se věnujeme mimo jiné následujícím kompetencím:

Učení

 • Být schopen vzít v úvahu zkušenost,
 • dávat věci do souvislostí,
 • být schopen řešit problémy,
 • být zodpovědný za své učení.

Objevování

 • Získávat informace z různých zdrojů a posuzovat jejich věrohodnost,
 • radit se s lidmi ze svého okolí,
 • nebát se konzultovat s odborníky,
 • vytvářet dokumentaci k objevování.

Myšlení a uvažování

 • Chápat kontinuitu minulosti a současnosti,
 • učit se vyrovnávat s nejistotou a neúspěchem, nesklouznout do pasivity,
 • účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor,
 • vnímat ekonomický kontext při vzdělávání a práci,
 • hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím,
 • vnímat hodnoty umění, literatury atd.

Komunikace

 • Rozumět a domluvit se, číst a psát v českém jazyce a v anglickém jazyce na požadované úrovni A1
  dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
 • učit se prezentovat, mluvit na veřejnosti,
 • obhajovat a argumentovat vlastní názor,
 • naslouchat a brát v úvahu názory druhých,
 • vyjadřovat se písemnou formou,
 • rozumět grafům, diagramům a tabulkám.

Kooperace

 • Být schopen spolupráce a práce v týmu,
 • činit rozhodnutí,
 • snažit se řešit konflikty,
 • posuzovat a hodnotit.

Práce

 • Podílet se na vytváření projektů,
 • přispívat k práci skupiny a společnosti,
 • organizovat svou vlastní práci,
 • projevovat solidaritu.

Adaptace

 • Využívat informační a komunikační techniky,
 • být flexibilní při změnách,
 • hledat nová a netradiční řešení,
 • nenechat se odradit v případě obtíží.