2. zasedání 07/08 ŠR

Zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Slapy,

Okres Praha-západ

 

Zasedání:                      2.

Datum a místo konání:  3.12.2007, Slapy

Svolavatel:                    Michaela Vacková

Host:                             Renata Hacaperková

Přítomni:                       Michaela Vacková, František Neužil, Blanka Vebrová, Michaela Horáčková

 

Program:                   

1. Výroční zpráva
2. Zpráva z vlastního hodnocení školy
3. Školní řád
4. Klasifikační řád
5. Různé

 

ad.1    
Ředitelka školy Renata Hacaperková podrobně seznámila členy školské rady s Výroční zprávou 2006/2007

 • Charakteristika školy
 • Podmínky pro výuku
 • Schválení vzdělávací koncepce
 • Počty žáků ve škole
 • Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2007/2008
 • Údaje o pracovnících školy
 • Výsledky vzdělávání žáků
 • ČŠI
 • Plnění učebních plánů
 • Mimoškolní aktivity
 • Soutěže
 • Přehled a hodnocení některých aktivit
 • Spaní ve škole
 • Akce školní družiny
 • Akce mateřské školy
 • Výchovné poradenství
 • Práce s integrovanými dětmi
 • Sledování sociálně-patologických jevů, protidrogová prevence
 • Environmentální práce na škole
 • Hospodaření školy
 • Hodnocení práce školy
 • Záměry pro příští školní rok
 • Rozdělovník

Po seznámení se s obsahem došlo k hlasování:
Hlasování: pro: 4
                  proti: 0
                  zdržel se: 0

 

ad.2 
Ředitelka školy Renata Hacaperková podrobně seznámila členy školské rady se Zprávou z vlastního hodnocení školy za 2 školní roky 2005/2006 a 2006/2007

 • Vzdělávací program školy
 • Podmínky vzdělávání
 • Průběh vzdělávání
 • Výsledky vzdělávání žáků
 • Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů
  a dalších osob na vzdělávání
 • Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

Po seznámení se s obsahem došlo k hlasování:
Hlasování: pro: 4
                  proti: 0
                  zdržel se: 0

 

ad.3    
Byl schválen Školní řád.

Hlasování: pro: 4
                  proti: 0
                  zdržel se: 0

           

ad.4
Byl schválen Klasifikační řád.

Hlasování: pro: 4
                  proti: 0
                  zdržel se: 0

Školní a klasifikační řád školy je umístěn na webových stránkách školy.

 

ad.5   

 • Ředitelka školy opět požádala zřizovatele o zvážení možnosti uzavření pojištění pro případ trvalého poškození zdraví žáků následkem úrazu ve škole či při jiné školní aktivitě. Odpovědnost právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení za škodu způsobenou dítětem, žákům či studentům včetně způsobů pojištění této odpovědnosti.
  • Přestavby školní zahrady – 3.etapa sportoviště. Zvětšení zahrady pro mateřskou školu (grant ČEZ).
  • Do školy se na leden 2008 objednala školní inspekce - Školní vzdělávací program.
  • Školní rada navrhuje název Školní vzdělávací program Emanuela Frynty. Stále očekáváme písemný souhlas od pí. Fryntové.
  • Po odchodu pí. učitelky Jany Soukupové byla do školy přijata nová pí. učitelka Marková Jindřiška – aprobace 1.stupeň. Bude mít také půl úvazku v MŠ.
  • Škola se zúčastní stávky dne 4.12.2007.
  • Ředitelské volno 3. a 4.1. 2008.
  • Grantové řízení – grant je připravený, bude se žádat v březnu – finance červen
   a hodnotící zpráva do konce roku – vyúčtování. (Finance jaro a hodnotící zpráva
   do června není reálná.)

 

 

Zapsala: Horáčková Michaela