1. zasedání 11/12 ŠR

Zápis ze zasedání školské rady 14.12.2011

 

Přítomni:

    Ivan Kotrč
    Jana Soukupová
    Eva Kristová
    Petra Dvořáková
    Andrea Kozová
    Tomáš Rosenberg

    host. Renata Hacaperková, ředitelka ZŠ a MŠ Slapy

 

1) P. Ředitelka informovala školskou radu o upřesnění kritérií přijímacího řízení dětí do MŠ. Ve stávajících kritériích bude vypuštěna podmínka věku min. 3 roky, věk ovšem zůstane jedním s hodnocených kritétií.

Kritéria budou zveřejněna na webu obce, školy, dále na nástěnce OU, nástěnce školy a nástěnkách OÚ okolních obcí.

Dle zákona o ochraně osobních údajů není možné zveřejnit výsledky přijímacího řízení formou jmenného seznamu. Účastníci přijímacího řízení dostanou písemné rozhodnutí s odůvoodněním. Vyhlášení bude vždy měsíc před uzavřením řízení.

2) P. Ředitelka dále informovala členy školské rady o průběhu kontroly z vedení ROP (Regionální operační program). Předmětem kontroly bylo čerpání dotace na modernizaci školy. Kontrola proběhla za účasti zástupců ROP, ZŠ a MŠ Slapy, stavebního dozoru, starosty a zhotovitele (Stopin s.r.o.).

P. Kotrč informoval členy školské rady o celkových nákladech na rekonstrukci a také o případných dalších investičních záměrech v rámci školy, především pak dokončení podkrovního prostoru.

3) P. Kotrč dále informoval o průběhu kontroly hospodaření školy v rámci činnosti finančního výboru ze dne 24.11.2011. Předmětem kontroly byla kniha evidence faktur a čerpání účtu 3113 dle výkazu pro hodnocení rozpočtu obce FIN-2-12M.

4) P. Dvořáková upozornila na stížnosti některých rodičů ohledně nošení hraček do školy. Zde prezentovala zvýšený tlak na děti i rodiče spojený s nutností nosit určité typy dražších hraček a hraček, které jsou např. sbírány po sériích.

P. Soukupová konstatovala, že ani při vyučování ani o přestávkách nepředstavuje nošení hraček z domova do školy problém. Děti respektují základní pravidla použití vlastních hraček ke hře.

P. ředitelka následně vysvětlila tradici možného donášení hraček do ZŠ Slapy a zdůraznila důležitost hry s hračkami pro děti.

P. Kotrč navrhl uspořádání referenda písemnou formou. Hlasováním byl tento návrh odmítnut.

Z následné diskuse všech členů školské rady tak vnikl návrh na otevření širší diskuse, kde není možné otázku jednoznačně položit jako hračky ANO nebo NE. K tématu předpokládáme vytvoření informačního článku na webu školy (únor 2012) a případnou diskusi v rámci třídních schůzek v dubnu 2012.

 

Zapsal: Tomáš Rosenberg, 28.12.2011