1. zasedání 10/11 ŠR

Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Slapy nad Vltavou

Místo konání: ZŠ Slapy nad Vltavou

Datum konání: 28.3.2010 od 16,30

Přítomni:

  • členové Školské rady: Ivan Kotrč, Tomáš Rosenberg, Jana Soukupová, Petra Dvořáková,
                                        Eva  Kristová, Andrea Kozová
  • hosté: Michaela Vacková, Renata Hacaperková

 

    Po zahájení schůze představila p. Vacková novým členům rady její předchozí činnost a také legislativní rámec zřízení a činnosti Školské rady. P. Hacaperková výklad doplnila některými praktickými příklady činnosti Školské rady v rámci ZŠ a MŠ Slapy a v okolních školách.

    V dalším kroku byl stanoven postup pořízení zápisu a jeho zaslání v elektronické podobě (MS Word) ostatním členům rady ke kontrole. emaily: ivan.kotrc@huawei.com, janinasoukup@atlas.cz, pdvorakova@seznam.cz, eva.kristova@webdev.cz, andreaty@seznam.cz, rosenberg.tom@seznam.cz .
Zápis je vyhotoven zapisovatelem a je zaslán ostatním členům rady ke kontrole do 7 dnů.

    Dále proběhla volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele Školské rady.

    Předsedou Školské rady ZŠ a MŠ Slapy byl na období 2011 – 2013 zvolen Ivan Kotrč. (hlasování: Ivan Kotrč – zdržel se, Tomáš Rosenberg - pro, Jana Soukupová - pro, Petra Dvořáková - pro, Eva Kristová - pro, Andrea Kozová – pro)

    Místopředsedou Školské rady ZŠ a MŠ Slapy byl na období 2011 – 2013 zvolena Jana Soukupová. (hlasování: Ivan Kotrč – pro, Tomáš Rosenberg - pro, Jana Soukupová – zdržela se, Petra Dvořáková - pro, Eva Kristová - pro, Andrea Kozová – pro)

    Zapisovatelem Školské rady ZŠ a MŠ Slapy byl na období 2011 – 2013 zvolen Tomáš Rosenberg. (hlasování: Ivan Kotrč – pro, Tomáš Rosenberg – zdržel se, Jana Soukupová – pro, Petra Dvořáková - pro, Eva Kristová - pro, Andrea Kozová – pro)

    P. Vacková předala novému předsedovi veškerou dokumentaci k činnosti Školské rady. Dokumentace je uložena v ředitelně školy a je dle potřeby k dispozici.

    V dalším programu byla schválena změna Obecných ustanovení a Jednacího řádu Školské rady. Zde se jednalo o změnu části textu, kde byla „Školská rada“ jmenována jako „Školní rada“,
což je v rozporu s oficiálním názvem. (hlasování: Ivan Kotrč – pro, Tomáš Rosenberg – pro, Jana Soukupová – pro, Petra Dvořáková - pro, Eva Kristová - pro, Andrea Kozová – pro).

    Na výzvu  předsedy prezentovala p. Hacaperková „Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Slapy
za rok 2009/2010“.

    Školská rada schvaluje přednesenou výroční zprávu za rok 2009/2010. (hlasování: Ivan Kotrč – pro, Tomáš Rosenberg – pro, Jana Soukupová – pro, Petra Dvořáková - pro, Eva Kristová - pro, Andrea Kozová – pro).

    P. Hacaperková dále představila Inspekční zprávu z veřejnoprávní kontroly ze dne 3.3 a 4.3 2011 (č.j. ČŠIS-503/11-S). Zpráva konstatuje, že nebyla nalezena žádná pochybení.

    Předseda následně oficiální program jednání ukončil.

 

Diskuze:

    V rámci diskuze byl řešen stávající provoz školy bez funkční tělocvičny a otázka potřeby tělocvičny nové. P. Hacaperková konstatovala, že stávající stav, kdy škola tělocvičnu nemá je sice nevyhovující nicméně není v rozporu s žádnými regulemi a normami. K chybějící tělocvičně zatím neměla školní inspekce výhrady, protože byla ujištěna, že tento problém zřizovatel řeší a tělesná výchova je prováděna zatím v jiném režimu (viz. zápis z inspekce). Byla diskutována otázka počtu zaměstnaných nepedagogických a pedagogických pracovníků školy. V návaznosti na probíhající rekonstrukci byla řešena i otázka využití nově vzniklých podkrovních prostor.