1. zasedání 09/10 ŠR

Zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Slapy,
okres Praha – západ

 

Zasedání:                                1.

Datum a místo konání:          3.12.2009, Slapy

Svolavatel:                            Michaela Vacková

Host:                                     ředitelka školy Renata Hacaperková

Přítomni:                               Michaela Vacková, Magdalena Kupková,

                                              František Neužil, Petra Dvořáková, Andrea Kozová

Omluveni:                             p.Vosmík

 

 

Program:

1. Volby - volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele Školské rady.
                Stanovy a mandáty, vypršení mandátu.
2. Výroční zpráva

3. Školní řád
4. Různé

 

ad.1         
Přítomni byli seznámeni s Jednacím řádem Školské rady, který je vytvořen na základě zákona 561/2004 Sb..
Vypršení mandátu, vzdání se mandátu (dle zákona 561/2004 Sb §167 a §168) členek Školské rady  - Michaely Horáčkové a Blanky Vébrové. Volby proběhly v souladu s Jednacím řádem Školské rady.

Volby:  Předseda – Michaela Vacková
            Místopředseda – František Neužil
            Zapisovatel – Andrea Kozová

Hlasování:  pro: 5
                   proti: 0
                   zdržel se: 0             

 

ad.2         
Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou pro rok 2008/2009.
Výroční zpráva byla schválena.

Hlasování: pro: 5
                  proti: 0

                  zdržel se: 0

 

ad 3.         
Školní řád

    - omluva nepřítomnosti žáka
Po návratu dítěte nebo žáka musí zákonní zástupci bez zbytečného prodlení,
nejpozději 3 kalendářní den doložit důvody jeho nepřítomnosti s přesným
vymezením její délky. Rodiče jsou zodpovědní za vzdělávání svých dětí.

    - včasné platby za stravu
Upozornění pro rodiče na včasné platby za stravování vždy do 15.předchozího měsíce.
Vyvěšeno na webových stránkách (www.zsamsslapy.unas.cz)

Schváleno.

Hlasování: pro: 5
                  proti: 0
                  zdržel se: 0

 

ad 4.   Různé  
    - Školní vzdělávací program byl upraven, předložen k vyjádření.
    - Návrh rozpočtu pro rok 2010 – viz. příloha „Podklady pro rozpočet na r. 2010“
      pro Základní školu a Mateřskou školu Slapy . Projednáno.

    - Česká školní inspekce v loňském školním roce školu nenavštívila.

 

                                                                                                                Zapsala:  Kozová Andrea