1. zasedání 07/08 ŠR

Zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Slapy,

Okres Praha-západ

 

Zasedání:                      1.

Datum a místo konání:  20.9.2007, Slapy

Svolavatel:                     Mgr. Renata Hacaperková – ředitelka školy

Přítomni:                        Renata Hacaperková, Michaela Vacková, František Neužil,Blanka Vebrová,
                                      Michaela Horáčková

 

Program:                   

1. Seznámení se s jednacím řádem
2. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele Školské rady
3. Školní vzdělávací program
4. Školní a klasifikační řád
5. Různé

 

ad.1    
Ředitelka školy Renata Hacaperková seznámila členy školské rady s jednacím řádem školské rady

 

ad.2    
Předsedou Školské rady byla zvolena paní Michaela Vacková

Hlasování: pro: 3
                  proti: 0
                  zdržel se: 1

Místopředsedou Školské rady byla zvolena paní Blanka Vebrová
Hlasování: pro: 3
                  proti: 0
                  zdržel se: 1

Zapisovatelem byla zvolena paní Michaela Horáčková
Hlasování: pro: 3
                  proti: 0
                  zdržel se: 1

 

ad.3    
    Pedagogický sbor vypracoval vlastní Školní vzdělávací program. Ředitelka školy Renata Hacaperková podrobně seznámila členy školské rady s tímto programem. Ve školním roce 2007/2008 se bude vyučovat v 1. třídě dle Školního vzdělávacího programu podle Rámcového vzdělávacího programu ČR.
    Školní rada navrhuje název Školní vzdělávací program Emanuela Frynty. Očekáváme písemný souhlas od pí. Fryntové.
    Školní vzdělávací program byl Radou školy kladně přijat.

 

ad.4   
Školská rada se dohodla, že bude svolána začátkem listopadu 2007, kdy dojde k projednání
a schválení školního a klasifikačního řádu. Všichni členové Školské rady budou mít dostatek času na jejich prostudování.

 

ad.5   
Ředitelka školy požádala zřizovatele o zvážení možnosti uzavření pojištění pro případ trvalého poškození zdraví žáků následkem úrazu ve škole či při jiné školní aktivitě.

Ředitelka školy seznámila Školskou radu s průběhem přestavby školní zahrady – 3.etapa (grant ČEZ).

  • tělocvična – žádost o grant (OÚ)
  • školní jídelna – žádost o grant.
  • plavání – doprava.
  • kamerový systém – ochrana přestavěného pozemku školy. Byl předložen finanční rozpočet od  3 firem. Bude objednán kamerovým systémem od firmy s nejnižším rozpočtem.
  • platby za Mateřskou školu – rozpočet, rodiče předškoláků neplatí.
  • spolupráce s ČEZem.

 

 

Zapsala: Horáčková Michaela